Communication Assistance & Interpreter Services

Ensuring You & Your Care Team Communicate Effectively

Good communication with your health care team is an important part of your healing journey.

Regardless of your communication or language needs, we’re committed to providing the highest quality of health care, regardless of language, cultural background or disability.

Available Services

Communication and language assistance is provided through the use of various aids, interpreter services and written translations to ensure effective and clear communication, all free of charge.

Aids and services currently available are the following:

Interpreter Services

  • Remote video interpreters (VRI)
  • On-site interpreters – American Sign Language and Spanish
  • Over-the-phone interpreters in more than 200 Languages

Translation Services

  • Written translations – Spanish

Auxiliary Aids

  • Phone amplifiers
  • Video phones
  • Illuminated magnifiers
  • Oral readers
  • Closed captioning

Request an Interpreter – Any Time

If you need a sign-language interpreter or a spoken-language interpreter (a preferred language other than English) to access any of our services, programs or activities, you may request one.

Arrangements may be made for an interpreter during the registration process or by communicating the need to the emergency department staff or to one of your Ballad Health caregivers at any time during your visit or stay at any of our facilities.

To Learn More

For more information or assistance, please contact our non-discrimination coordinator:

Paula Whitehead
(423) 302-3404 – voice
(423) 415-0059 – videophone
WhiteheadPB@msha.com


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (423) 302-3404

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-423-302-3404 ھاتف الصم والبكم:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (423) 302-3404

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (423) 302-3404

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (423) 302-3404 번으로 전화해 주십시오

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (423) 302-3404

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (423) 302-3404

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ (423) 302-3404.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (423) 302-3404

Dhyāna: Tamē gujarātī bhāṣā sahāya sēvā'ō vinā mūlyē, vāta, tō tamē karavā māṭē upalabdha chē. Kŏla karō (423) 302-3404

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(423) 302-3404 まで、お電話にてご連絡ください

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (423) 302-3404

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। (423) 302-3404 पर कॉल कर

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (423) 302-3404

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 1-423-302-3404 فراھم می باشد. با تماس بگیرید

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال 1-423-302-3404 کریں

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-423-302-3404

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call (423) 302-3404

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi (423) 302-3404